Talentsenter i realfag og skolen
Opplæringsloven § 1-3 sier at opplæringa skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte eleven. Dette gjelder også for elever som trenger ekstra faglige utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære, og som kanskje kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får.

Målgruppen for Talentsenteret er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå og som går i 7. til 10. trinn i grunnskolen, og i de to første årene i videregående opplæring. Tilbudet i Talentsenteret betraktes som tilpasset opplæring etter opplæringsloven og er i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet og er gratis (gjelder også transport og læremidler).

Søkning til Talentsenteret går gjennom skolen. Når skolen sender inn søknader, godkjenner de samtidig dette som tilpasset opplæring. Da dette er en del av opplæringen vil det ikke føres fravær på skolen når elevene deltar. Skolene har ikke noen utgifter ved å ha elever som er med på aktivitetene til Talensenteret.

Tilbudet ved Talentsenteret

Gruppe 1, 7. - 9. trinn
Talentsentersamlinger
For denne gruppen arrangeres to til fire todagers samlinger i løpet av skoleåret. Samlingene har et variert innhold fra realfagene, med både teoretiske og praktiske aktiviteter. Aktivitetene holder høyt faglig nivå og utfordrer elevene. Det er også et stort fokus på det sosiale slik at elevene får mulighet til å bli godt kjent med hverandre og danne nettverk.

Deltakere på samlinger for gruppe 1, vil være elever som bor i kommunen tilbudet gis, eller i en nabokommune så nært at eleven kan reise til samlingen og hjem igjen, hver dag.

Se Talentsenterets forside for tilbud inneværende og kommende skoleår.

Gruppe 2, 10. trinn - vg2
Talentsentersamlinger
For gruppe 2 arrangeres tre til fire todagers samlinger i løpet av skoleåret. Samlingene har et variert innhold fra realfagene med både teoretiske og praktiske aktiviteter. Aktivitetene holder høyt faglig nivå og utfordrer elevene. Det er også et stort fokus på det sosiale slik at elevene får mulighet til å danne nettverk.

Deltakere på samlinger for gruppe 2, vil være elever som bor i fylket tilbudet gis. Reise og opphold blir dekket for de som ikke kan reise til samlingen og hjem igjen, hver dag.

Talentsentercamper
Dette er enkeltsamlinger på ca 3 dager, der det fokuseres på bestemte tema. Dette kan være alt fra bioteknologi, roboter, helsevitenskap, programmering, matematikk, kjemi, til raketter, osv. Campene er engangshendelser som avsluttes for hver gang. Elevene må søke på nytt for hver camp de ønsker å være med på.

Se Talentsenterets forside for tilbud inneværende og kommende skoleår.

Slik søker du

Hvem er tilbudet for?

Aktuelle dokumenter

Kontakt Talentsenteret i realfag ved Nordnorsk vitensenter

Prosjektleder Hedinn Gunhildrud