Dobbelt så mye, eller enda mer…!
Gjennom praktiske og varierte aktiviteter får elevene erfaring med figurtall og sammenhengen mellom vekst og generelle uttrykk.

Målgruppe: 8.-10. årstrinn, men er også aktuell for elever på vg1 (1P eller støtte)
Tema: Tall og algebra
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Opp til 30
Periode: Hele året
Sted: Fortrinnsvis i Vitensenteret, men kan også tas med ut i regionen.

Forarbeid på skolen

Opplegget kan med fordel brukes som en introduksjon til algebra. Det er derfor ikke utarbeidet noe forarbeid.

Vitensenterbesøket

Med praktiske aktiviteter med tallrekker, talltriks og figurtall trener eleven på mønstergjenkjenning og generalisering, og får en introduksjon til algebra og variabelbegrepet. Oppgavene tilpasses avhengig av om dette er en innføring til algebra eller om elevene har jobbet litt med algebra allerede.

Etterarbeid på skolen

Det vil bli utarbeidet et etterarbeid.

Læreplanmål

Opplegget tilpasses den aktuelle klassen. Ikke alle vil få dekket alle læreplansmålene
Tall og algebra. Kompetansemål etter 10. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane
  • analysere samansette problemstillingar, identifisere faste og variable storleikar, kople samansette problemstillingar til kjende løysingsmetodar, gjennomføre berekningar og presentere resultata på ein formålstenleg måte
  • bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design