Matematikk i kunsten
Hvilke matematiske virkemidler bruker kunstnere og gir samme virkemiddel samme resultat hos ulike kunstnere? Her ser og analyserer elevene malerier fra ulike kunstnere og bruker ulike matematiske virkemidler til å lage egne bilder.

Tilbys gjennom DKS Tromsø
Målgruppe: 8. trinn
Tema: Kropp og hjerne (matematikk)
Varighet: 300 min
Antall elever: Maksimum 30
Periode: DKS-tilbud
Sted: Nordnorsk kunstmuseum.

DKS tilbud i Tromsø og Finnmark

Forarbeid på skolen

Det er ikke noe forarbeid knyttet til dette opplegget.

Nordnorsk kunstmuseum besøket

Dagen starter med at elevene, i møte med fire ulike bilder, får se at selv om uttrykket er veldig forskjellig, bruker kunstnere i ulike epoker likevel noen av de samme virkemidlene. (Det gylden snitt). Vi har valgt ut bilder av sentrale kunstnere fra nasjonalromantikken, realismen, modernismen og neorealismen. Etter billedanalyseringen blir elevgruppa delt i to mindre grupper hvor den ene gruppa gjennomfører del A, mens andre del utfører del B. Etterpå bytter de.

Del A:
Vi laster inn fotografier av bildene i matematikkprogrammet GeoGebra og analyserer disse i forhold til bruk av det gylne snitt og forsvinningspunkt. Vi bruker farget papir og ser på sammenhengen mellom det gylne snitt og Fibonacci tallrekken.

Del B:
I møte med en utøvende kunstner vil elevene gis mulighet til å arbeide med bruk av det gylne snitt som verktøy for å skape balanse i billedkomposisjon. De vil også få ei innføring i andre visuelle virkemidler og få øvelse i bruk av disse i komposisjon av eget bilde. Verkstedsteknikk: Elevene tar bilde av sin komposisjon og bearbeider kunstuttrykket sitt videre i en billedbehandlings-app på ipad.
Intensjonen med prosjektet er å vise at det er et bindeledd mellom matematikk og visuell kunst, og å vise elevene at man i kunstens verden benytter seg av kjente matematiske størrelser, som det gylne snitt.

Etterarbeid på skolen

Klassen får med seg en minnepenn med geogebra-filer og bildene som elevene har laget og kan jobbe videre med disse på skolen.

Læreplanmål

Matematikk, Tall og algebra, 10. trinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design

Matematikk, Geometri, 10. trinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • utføre, beskrive og grunngje geometriske konstruksjonar med passar og linjal og dynamisk geometriprogram
  • tolke og lage arbeidsteikningar og perspektivteikningar med fleire forsvinningspunkt, med og utan digitale verktøy

Kunst og håndverk, Design, 10. trinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur. (kunst)

Kunst og håndverk, Visuell kunst, 10. trinn
I visuell kommunikasjon er praktisk skapende arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlagt. Form, farge og komposisjon samt idéutvikling, problemløsning og symbolbehandling er sentrale emner i hovedområdet. Eksperimentering med visuelle virkemidler står sentralt i arbeid visuell kommunikasjon i ulike medier.

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram