BeeBot
Den fargeglade bieroboten BeeBot kan programmeres til å gå ulike veier bare ved hjelp av å trykke på knapper. I dette opplegget lærer elevene også om geometriske figurer og lokal flora.

Målgruppe: 1.-2. årstrinn
Tema: Digitale ferdigheter, Mangfold i naturen, Geometri
Varighet: 60-90 minutter
Antall elever: Maksimalt 16
Periode: Opplegget tilbys hele året.
Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt.

Forarbeid på skolen

Elevene bør kjenne til hvorfor bier og humler er viktige i naturen. De kan også øve på typiske nordnorske blomster og bær.

Vitensenterbesøket

En BeeBot er en bierobot som programmeres ved hjelp av knapper på ryggen av biene.

Elevene jobber gruppevis med å få BeeBotene til å løse ulike oppgaver. De lærer også om biens viktige rolle i naturen.

Dialogene med pedagogen og utformingen av spillemattene motiverer til læring knyttet til både geometri og lokal botanikk.

Etterarbeid på skolen

I en årstid hvor det passer, bør elevene gå ut og se om de kan finne igjen bærene eller plantene bærene vokser på.

Læreplanmål

Kjerneelementer i naturfag

  • Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag.
  • Elevene skal gjennom naturfaget øke sin forståelse av naturen og miljøet.

Kjerneelementer i matematikk

  • Algoritmisk tenking er viktig i prosessen med å utvikle strategiar og framgangsmåtar for å løyse problem og inneber å bryte ned eit problem i delproblem som kan løysast
    systematisk.
  • Digitale ferdigheiter i matematikk inneber å kunne bruke programmering til å utforske og løyse matematiske problem.

Kompetansemål i matematikk

  • Utforske, teikne og beskrive geometriske figurar frå sitt eige nærmiljø og argumentere for måtar å sortere dei på etter eigenskapar.
  • Lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel