Fru Sirkel
Hvordan vet vi at en figur er en trekant, firkant eller åttekant? Kan vi hoppe tall? Etter en introduksjon sammen med Fru Sirkel, utforsker barna enten geometriske figurer eller tallene og mengdene fra 1 til 10. Undervisningsopplegget finnes i to varianter, en med geometri som tema og en med tall og telling.

Målgruppe: Siste år i barnehage (4-6 år)
Tema: Antall, rom og form
Varighet: 30 - 60 minutter
Antall barn: Maksimalt 12
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt.

Forarbeid i barnehagen

Tema geometri: Snakk gjerne om formen på ulike ting i barnehagen i forkant av besøket. Er for eksempel alle bordene firkantede? Er noen bord runde? Har noen bord andre former?
Tema tall og telling: Snakk gjerne om telling i forkant av besøket. Kan alle telle? Kan gamle folk telle lengre enn barn? Kan dyr telle?

Vitensenterbesøket

Tema Geometri
Fru Sirkel er veldig glad i geometriske figurer og vil gjerne at barna også skal bli det. Gjennom aktivitetene jobber de med ulike begrep knyttet til form og eventuelt andre egenskaper til ulike geometriske figurer.

Tema Tall og telling
Den lille grisen Tøffe Nøffe sliter litt med telling og er ikke helt sikker på hva som kommer etter tre, barna hjelper Fru Sirkel med å lære Tøffe å telle. De sorterer og grupperer, deler opp mengder og teller opp til ti og ned fra ti. Gjennom ulike aktiviteter øver ungene seg på tallrekka, 1 – 10, og jobber med forståelsen av at tallene både kan representere en mengde, og noen ganger kan det være et nummer i rekka.

Etterarbeid i barnehagen

Tema GeometriUnder vitensenterbesøket har fru eller herr Sirkel vist barna skjerfet sitt som er litt spesielt. Gruppen får med seg et ark med aktiviteter tilbake til barnehagen, som de kan gjøre med figurer av samme form som skjerfet. I tillegg bør barna motiveres til leting etter geometriske former og symmetriske mønstre og beskrive gjenstanders egenskaper, med tanke på farge, form og størrelse.

Tema Tall og tellingFortsette med å telle og dele opp mengder i situasjoner som høver til det.

Rammeplan

Hvilke mål det kommes inn på, er avhengig av hvilket tema som er valgt
Antall, rom og form
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna

  • oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
  • utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
  • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
  • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter