Pythagoras
Pythagoras bevis
Det er mye morsomt man kan gjøre med vinkler og trekanter. Ut av en rettvinklet trekant kommer for eksempel en av de eldste og mest kjente matematiske læresetningene. Denne setningen har også gjort Pytagoras' navn kjent over hele verden.

Pythagoras' læresetning er en av de mest grunnleggende læresetninger innen euklidsk geometri og kan uttrykkes som:

«I en rettvinklet trekant er summen av kvadratene på katetene lik kvadratet på hypotenusen.»

De to katetene er de korteste sidene i trekanten, og hypotenusen er den lengste. Kaller man lengdene av katetene henholdsvis a og b, samt lengden av hypotenusen for c, så kan Pythagoras' læresetning uttrykkes som ligningen:

a^2 + b^2 = c^2

Pythagoras' læresetning har sitt navn etter den greske matematikeren Pythagoras som ansees å være den som oppdaget og beviste setningen. Blant matematikere trekkes dette i tvil. Lenge før Pythagoras' tid synes sammenhengen i Pythagoras' læresetning å være kjent både i Babylon, Kina og India, men uten at man har kunnet påvise at de beviste teoremet.