Helt firkanta!
Er det noen firkanter som er mer firkanta enn andre? Her ser vi litt nærmere på noen todimensjonale figurer og hvordan disse kan brukes til å lage mønstre.

Målgruppe: 1.-2. årstrinn
Tema: Geometri
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Opptil 30
Periode: Opplegget tilbys hele året
Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også tas med ut regionen.

Forarbeid på skolen

Elevene må kjenne til mangekanter som trekanter, firkanter, femkanter osv, og figurer som ikke er mangekanter som sirkel og ellipse/oval. Det er ikke nødvendig å gå gjennom navnene på ulike typer trekanter og firkanter, dette blir gått gjennom under besøket.

Vitensenterbesøket

Vi begynner med å sortere ulike 2D geometriske figurer elevene bestemmer selv regelen de vil sortere etter, vi ender opp med å navngi dem etter klasse (trekant, firkant osv) og setter navn på de ulike typene trekanter og firkanter. Jobber videre med trekanter firkanter og sekskanter (mønsterbrikker og tangrammbrikker, dersom det blir tid) og løser utvalgte oppgaver (som lag en sekskant på ulike måter) og nøtter.

Gjennom aktivitetene skal ungene øve på begreper knyttet til form. De skal også øve på å se sammenhenger mellom ulike former, og hvordan man kan bygge nye større former ved å bruke flere små.

Etterarbeid på skolen

Lage mønstre av mangekanter som tangram og utforske ulike typer symmetrier. Vitensenteret vil gjerne ha bilde av mønstrene.

Tilknytning til læreplanen

Fagets relevans og sentrale verdier
Matematikk skal bidra til at elevene utvikler et presist språk for resonnering, kritisk tenking og kommunikasjon gjennom abstraksjon og generalisering.
Når elevene får tid til å tenke, reflektere, resonnere matematisk, stille spørsmål og oppleve at faget er relevant, legg faget til rette for kreativitet og skapertrang.

Kompetansemål, 2. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • ordne tal, mengder og former ut frå eigenskapar, samanlikne dei og reflektere over om dei kan ordnast på fleire måtar
  • kjenne att og beskrive repeterande einingar i mønster og lage eigne mønster
  • utforske, teikne og beskrive geometriske figurar frå sitt eige nærmiljø og argumentere for måtar å sortere dei på etter eigenskapar