Helt firkanta
Er det noen firkanter som er mer firkanta enn andre? Her ser vi litt nærmere på noen todimensjonale figurer og hvordan disse kan brukes til å lage mønstre.

Målgruppe: 1.-2. årstrinn
Tema: Geometri
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Maksimalt 30
Periode: Opplegget tilbys hele året.
Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt.

Forarbeid på skolen

Elevene må kjenne til mangekanter som trekanter, firkanter, femkanter osv, og figurer som ikke er mangekanter som sirkel og ellipse/oval. Det er ikke nødvendig å gå gjennom navnene på ulike typer trekanter og firkanter, dette blir gått gjennom under besøket.

Elevene må dekorere og ta med 5x5cm kvadrater som skal brukes til å fylle et kvadrat på en kvadratmeter. Mal som kan skrives ut, finnes her. Pass på at kvadratene er 5x5 cm på utskrifta.

Vitensenterbesøket

Vi begynner med å sortere ulike 2D geometriske figurer etter klasse (trekant, firkant osv) og setter navn på de ulike typene trekanter og firkanter. Jobber videre med trekanter firkanter og sekskanter (mønsterbrikker og tangrammbrikker, dersom det blir tid) og løser utvalgte oppgaver (som lag en sekskant på ulike måter) og nøtter.

Gjennom aktivitetene skal ungene øve på begreper knyttet til form. De skal også øve på å se sammenhenger mellom ulike former, og hvordan man kan bygge nye større former ved å bruke flere små.

Etterarbeid på skolen

Lage mønstre av mangekanter som tangram og utforske ulike typer symmetrier. Vitensenteret vil gjerne ha scannet kopi av mønstrene.

Her finnes flere ideer til etterarbeid.

Læreplanmål

Geometri, 2. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater, og sortere og setje namn på figurane etter desse trekka
  • kjenne att og bruke spegelsymmetri i praktiske situasjonar
  • lage og utforske enkle geometriske mønster både med og utan digitale berktøy, og beskrive dei munnleg